C•CURE 9000 jest zaawansowanym systemem bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami wykorzystującym narzędzia IT zgodne ze standardami oraz architekturę rozproszoną. System wykorzystuje procesory wielordzeniowe, dzięki czemu jest jednym z najszybszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w branży.

Monitorowanie alarmów

Niezwykle sprawne zarządzanie informacjami w systemie C•CURE 9000 możliwe jest dzięki obsłudze wielu układów i paneli stanowisk monitorowania. Układy te pozwalają użytkownikom systemu na skupienie się na zdarzeniach krytycznych poprzez dostosowanie wielu widoków, które obejmują aktywność systemu, widoki dynamiczne, kwerendy, alarmy, mapy, wideo na żywo oraz nagrane i wiele innych. Nawigacja jest szybka i łatwa dzięki funkcjom przeciągania i upuszczania różnych widoków. Najbardziej zaawansowaną cechą stanowiska monitorowania jest to, że każdy panel jest interaktywny i działa w trybie na żywo. Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą modyfikować pola danych, zmieniać widoki, poruszać się po mapach, uruchamiać podglądy video (video tour) oraz wykonywać szybkie wyszukiwania i kwerendy – wszystko za pomocą tego samego interfejsu w czasie rzeczywistym.

Architektura rozproszona

Architektura systemu C•CURE 9000 Enterprise obsługuje jeden główny serwer aplikacji (MAS) i maksymalnie 20 peryferyjnych serwerów aplikacji (SAS), co zapewnia skalowalność systemu do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Każdy serwer SAS może znajdować się w pobliżu odpowiedniego sprzętu wykonawczego – pozwala to na ograniczenie przesyłu danych do serwera MAS i optymalizację działania. Każdy obiekt utrzymuje lokalną bazę SQL, która jest zsynchronizowana z serwerem MAS, dla zapewnienia globalnej kontroli i raportowania. Połączenie serwera SAS z siecią LAN zawierającą lokalne urządzenia kontroli dostępu, stacje robocze monitorowania alarmów i tworzenia identyfikatorów, pozwala na optymalizację działania w ujęciu lokalnym, w przeciwieństwie do opóźnień, jakie mogą występować w sieci WAN. Dalszą optymalizację lokalnego działania systemu uzyskuje się dzięki temu, że wszelkie zadania raportowania globalnego dotyczącego serwerów SAS są realizowane przez serwer MAS, dzięki czemu każdy serwer SAS przeznacza swoje zasoby wyłącznie na ważne funkcje kontroli dostępu.

Klient sieci Web

Aplikacja C•CURE 9000 Web Client umożliwia zarządzanie personelem, tworzenie raportów, wyświetlanie widoków dynamicznych oraz monitorowanie aktywności systemu z dowolnego miejsca w świecie, bezpośrednio z komputera PC z przeglądarką sieci Web. Aplikacja C•CURE 9000 Web Client pozwala na łatwe wykonywanie takich zadań, jak edytowanie akt personelu, generowanie raportów aktywności oraz przeglądanie transakcji systemowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się arkuszem danych aplikacji C•CURE 9000 Web Client dostępnym pod adresem www.swhouse.com.

Widoki dynamiczne

System C•CURE 9000 wykorzystuje widoki dynamiczne do wyświetlania wszystkich informacji bazy danych, urządzeń i komponentów systemu. Widoki dynamiczne mogą być w pełni dostosowywane do potrzeb. Dodatkowo, w widokach dynamicznych wyświetlane są w czasie rzeczywistym zmiany zachodzące w systemie w wyniku działania operatorów, komponentów i integracji, dostarczając w ten sposób dokładnych i aktualnych informacji.

Kontrola obszarów i zarządzanie zajętością

Łatwa konfiguracja wszystkich obszarów w całym obiekcie oraz w podgrupach przeciwdziałająca lokalnemu i globalnemu zjawisku przekazywania poświadczeń innym osobom przez posiadaczy kart, w celu umożliwienia im dostępu do obszarów chronionych. System można dodatkowo skonfigurować stosując ograniczenia czasowe oraz aktywację zdarzeń, jak np. włączenie alarmu akustycznego w przypadku naruszeń związanych z przekazaniem karty innej osobie i wyjściem.

Ograniczenia zajętości pozwalają na szybkie zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej liczby pracowników w danym obszarze. Ten rodzaj kontroli jest niezbędny w obszarach ścisłej poufności, na przykład w obiektach rządowych lub w szpitalach. Blokada obszaru pozwala na szybkie zdefiniowanie obszarów, do których dostęp personelu jest zablokowany, gdy personel ten miał dostęp do innych obszarów. Na przykład: technik laboratoryjny, który miał kontakt z pewnymi substancjami chemicznymi może mieć zakaz wstępu do innego obszaru przez określony czas, aby nie dopuścić do potencjalnej reakcji.

System C•CURE 9000 pozwala również na takie skonfigurowanie obszarów, aby określić rzeczywistą liczbę pracowników obecnych w danej lokalizacji w określonym czasie. Strefa zbiórki stanowi specjalną lokalizację, wykorzystywaną jako obszar bezpieczny, w którym personel zbiera się w sytuacjach zagrożenia. Obszary można skonfigurować tak, aby operator z ważnymi uprawnieniami mógł ręcznie przeprowadzić personel ze strefy zbiórki do innego obszaru po zażegnaniu niebezpieczeństwa.

Zarządzanie zdarzeniami

C•CURE 9000 pozwala obecnie na aktywację zdarzeń w oparciu o aktywność konkretnej osoby. Na przykład: każdego ranka, gdy prezes przybywa do firmy, system może automatycznie włączać światła i układ klimatyzacji. Zdarzenia mogą być również wyzwalane w oparciu o konkretne komunikaty dziennika. Na przykład: dane zdarzenie może być aktywowane automatycznie za każdym razem, gdy wystąpi dowolna usterka komunikacji lub komunikat o błędzie systemu. Funkcja ta działa w oparciu o komunikat dziennika i nie jest powiązana konkretnie z danym obiektem takim, jak drzwi lub osoba. Funkcja oceny zdarzeń systemu C•CURE 9000 pozwala na specyficzne konfiguracje układów aplikacji, obejmujących mapy, wideo na żywo i zarejestrowane, procedury dokumentów, łącza URL i inne, umożliwiając zarządzanie zdarzeniami na wyższym poziomie.

Skalowalne i edytowalne mapy

Łatwość dostosowywania map poprzez importowanie plików wektorowych i rastrowych w celu tworzenia skomplikowanych planów pięter wraz z elementami systemu zabezpieczeń, które w graficzny sposób opisują dany obiekt. Możliwość łatwego tworzenia nowych warstw poprzez przeciąganie i upuszczanie drzwi, kamer, widoków wideo, zdarzeń i innych elementów bezpośrednio na mapie z zastosowaniem skalowalnych ikon. Powiększanie i śledzenie widoków jednym kliknięciem pozwala na sprawne zarządzanie i nawigowanie na planach pięter.

Strefy naruszeń i polecenia klawiaturowe

Grupowanie urządzeń wejściowych i drzwi w strefy naruszeń pozwala na uzbrajanie i rozbrajanie wejść alarmowych, a także blokowanie i odblokowywanie drzwi w zdefiniowanym obszarze. Istnieje możliwość egzekwowania odpowiedzialności operatora i zapobiegania niepowołanemu użyciu systemu C•CURE 9000 poprzez skonfigurowanie konieczności weryfikacji poświadczenia przez operatora przed ręcznym uaktywnieniem zdarzeń. Polecenia klawiaturowe poszerzają możliwości funkcji strefy naruszeń, pozwalając na zdalne uaktywnianie kamer, drzwi i innych zdarzeń, jak również wyzwalanie sygnalizacji wymuszenia z klawiatury czytnika. Polecenia klawiaturowe można skonfigurować tak, aby wymagały potwierdzenia poprzez użycie karty i/lub podanie kodu PIN.

Wyjątkowo niezawodne zabezpieczenia

System C•CURE 9000 spełnia wymogi amerykańskiej dyrektywy HSPD-12 – a w szczególności standardu FIPS 201 w kategorii przechwytywania stanu serwera proxy. Kluczowym elementem poświadczania w standardzie FIPS 201 dla wszystkich pracowników administracji rządowej i jej zleceniobiorców jest niepowtarzalny identyfikator posiadacza karty (CHUID). W przypadku użytkowników w administracji rządowej, obsługa rozszerzonych numerów kart pozwala na spełnienie wytycznych federalnych, które wymagają wielopolowych identyfikatorów CHUID. Ponadto system C•CURE 9000 może być użytkowany w środowiskach wykorzystujących system poświadczeń identyfikacyjnych pracowników transportu (TWIC), w celu zapewnienia, że osoby będące potencjalnym zagrożeniem, nie uzyskują dostępu do obszarów bezpiecznych w systemie transportu morskiego danego kraju.

Bezpieczne partycjonowanie baz danych

Niezależne wydziały lub firmy mogą współużytkować jedną bazę danych w tym samym czasie, z zachowaniem partycjonowania tej bazy danych w celu utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych poszczególnych organizacji. Operatorzy mogą określić, do których partycji będą posiadać wspólne uprawnienia. Partycjonowanie informacji dotyczy wszelkich ich rodzajów, od informacji osobowych, po pliki wideo i konfiguracje sprzętu.

Intuicyjne tworzenie identyfikatorów

Aplikacja C•CURE ID upraszcza tworzenie identyfikatorów dla personelu. Intuicyjny projektant identyfikatorów pozwala na doskonałe panowanie nad kolorami i oraz na łatwą manipulację grafiką, dzięki czemu wydrukowany identyfikator wygląda tak, jak został stworzony w aplikacji. Możliwe jest szybkie drukowanie wsadowe dzięki zastosowaniu kwerendy określonego pola i wydrukowaniu wszystkich znalezionych kart jednocześnie.

Obecnie można z łatwością dezaktywować karty, jeżeli nie były one używane przez określony czas. Można również wygenerować raport informujący o pierwszym i ostatnim odczycie kart personelu, wraz z konkretnymi lokalizacjami i czasami. Zawiera on krótkie podsumowanie pomocne w zarządzaniu poziomami zajętości oraz w prowadzeniu dochodzeń. Można również przypisywać niestandardowe upoważnienia dla personelu, co poszerza możliwości przypisywania dostępu dla poszczególnych kart. Dzięki rozwiązaniu wprowadzania kart inteligentnych można odczytywać i/lub przeprogramowywać wiele formatów kart inteligentnych, takich, jak MIFARE® (karty 1K i 4K), iCLASS® oraz DESFire®.

W zależności od protokołu każdego typu karty, można na nich zaprogramować szeroki zakres danych, umożliwiając wykorzystanie w zabezpieczeniach krytycznych i/lub funkcjach dodatkowych, takich jak sprzedaż, korzystanie z parkingu itp. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się kartą katalogową aplikacji C•CURE ID, dostępnym pod adresem www.swhouse.com .

Łatwa migracja danych z systemu C•CURE 800/8000

Klienci systemu C•CURE 800/8000 mogą obecnie z łatwością przejść do systemu C•CURE 9000, nie tracąc ważnych danych. Zaawansowane narzędzie migracyjne pozwala przenieść informacje o posiadaczach kart (w tym poświadczenia i obrazy), upoważnienia, specyfikacje czasowe, czytniki, urządzenia wejściowe i wyjściowe, panele iSTAR oraz apC, grupy drzwi, zdarzenia i czynności z systemu C•CURE 800/8000 do C•CURE 9000. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Najsolidniejszy w branży program integracyjny: Software House Connected

Dziesiątki zawodowych deweloperów uczestniczących w programie Software House Connected oznacza dostęp do niezliczonej ilości zintegrowanych rozwiązań takich, jak np. obsługa wideo, naruszeń, interkomu, zarządzanie alarmami pożarowymi, fizyczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji (PSIM) itd. Integracje podlegają dokładnym testom i są dostarczane użytkownikom za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu C•CURE 9000. Pełna lista dostępnych integracji znajduje się na stronie www.swhouse.com

C•CURE 9000 Enterprise zapewnia zaawansowaną architekturę rozproszoną, stanowiącą niezawodne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa i obsługującą główne i peryferyjne serwery aplikacji. Personel ochrony firmy oraz menedżerowie struktury informatycznej uzyskują scentralizowaną kontrolę nad całym systemem, natomiast każdy obiekt lokalny zachowuje kontrolę nad swoim własnym działaniem. Bez względu na to, czy dana organizacja składa się tylko z kilku obiektów rozmieszczonych na niewielkiej przestrzeni, czy też wielu rozproszonych po całym świecie, omawiane rozwiązanie zapewnia skalowalność, dopasowując się do rozwoju firmy.

Niezależna kontrola w lokalizacjach zdalnych

Każdy peryferyjny serwer aplikacji (SAS) komunikuje się bezpośrednio z głównym serwerem aplikacji (MAS), jednakże nie jest uzależniony od serwera MAS w sprawowaniu funkcji kontrolnych. Administrator  każdego systemu peryferyjnego posiada pełną kontrolę nad całym sprzętem kontroli dostępu oraz informacjami systemowymi związanymi z daną lokalizacją. Zapewnia to regionalnym administratorom systemów autonomiczną kontrolę nad poszczególnymi regionami, niezależnie od serwera MAS i sieci firmowej WAN.

Pełna synchronizacja baz danych na wszystkich serwerach

Wszystkie informacje dotyczące kontroli dostępu z każdego serwera SAS są synchronizowane z serwerem MAS w czasie rzeczywistym. Serwer MAS dystrybuuje globalnie zmiany pochodzące z poszczególnych niezależnych serwerów SAS, dzięki czemu wszystkie serwery dysponują aktualnymi informacjami i działają w oparciu o nie. Synchronizacja wszystkich pełnych baz danych daje personelowi ochrony możliwości niezbędne do szybkiej i sprawnej kompilacji raportów globalnych dotyczących personelu i konfiguracji.

Monitorowanie alarmów i zarządzanie nimi

System C•CURE 9000 Enterprise pozwala na jednoczesne monitorowanie alarmów pochodzących z wielu lokalizacji za pomocą jednej, wygodnej stacji roboczej. Przeglądanie wszystkich danych ze wszystkich serwerów SAS daje pełny ogląd tego, co dzieje się w firmie. Monitorowanie alarmów z wielu obiektów oznacza, że operatorzy mogą wymieniać się zakresem obowiązków, zarówno w odniesieniu do różnych budynków na danym terenie, jak i do różnych lokalizacji na całym świecie.

Raportowanie globalne

Dzięki funkcjom raportowania globalnego w systemie C•CURE 9000 Enterprise, użytkownik może mieć dostęp do danych osobowych, konfiguracyjnych, sprzętowych, dzienników, audytów itp. w organizacji. Oszczędza to cenny czas wyszukiwania danych i kompilowania raportów krytycznych, ponieważ wszystkie informacje globalne są skopiowane na serwerze MAS.

Wyjątkowe funkcje systemu:

 • Dezaktywacja poświadczeń dla personelu, który nie używa swoich identyfikatorów
 • Niestandardowe upoważnienia poszerzające możliwości przypisywania indywidualnego dostępu
 • Aktywacja zdarzeń w oparciu o aktywność konkretnej osoby
 • Aktywacja zdarzeń w oparciu o konkretne komunikaty dziennika
 • Aktualizacje klienta sieci Web, takie jak: wykonywanie portretów, potwierdzanie zdarzeń oraz wybór formatu identyfikatora CHUID
 • Dodatkowe działania dot. zdarzeń, zapewniające bardziej rozbudowane sterowanie logiczne, takie jak: blokowanie, odblokowanie, przełączanie oraz impulsy
 • Możliwość konfigurowania sterowników apC w wielu strefach czasowych
 • Intuicyjny raport informuje o pierwszym i ostatnim odczycie kart personelu, wraz z konkretnymi lokalizacjami i czasami
 • Obsługa nowych kontrolerów iSTAR Ultra
 • Integracja z systemem victor – American Dynamics – na tym samym serwerze w ramach tej samej bazy danych SQL
 • Dzięki architekturze rozproszonej, system C•CURE 9000 umożliwia skalowalność do potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz niezależną kontrolę nad lokalizacjami
 • Pełna synchronizacja baz danych na wszystkich serwerach
 • Sprawne śledzenie danych skonsolidowanych dzięki globalnemu raportowaniu konfiguracji, audytów i dzienników
 • Przypisywanie układów aplikacji do konkretnych zdarzeń

Możliwości systemu C•CURE 9000 Standalone i Enterprise

Opracowano na podstawie materiałów Software House / Tyco Security Products