Wielodostępowe Centra Danych

Rozwiązanie pozwalające przedsiębiorstwom skupić się na swojej podstawowej działalności

Dzięki łącznej powierzchni serwerowni produkcyjnych (ang. white space) wynoszącej ponad 12 km kwadratowych, wielodostępowe centra danych (ang. Multi-Tenant Data Centers, MTDC) są jednym z najszybciej rozwijających się sektorów branży centrów danych, notującym wzrost o 16% rocznie. MTDC umożliwiają przedsiębiorstwom i usługodawcom outsourcing infrastruktury centrum danych. Wynajmując powierzchnię white space od podmiotu zewnętrznego, przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, a jednocześnie korzystać z optymalnej dostępności, niezawodności i efektywności kosztowej centrum danych.

Elastyczność

Infrastruktura MTDC udostępnia zaawansowane technologie, np. obliczenia w chmurze i zwirtualizowane centra danych, małym i średnim przedsiębiorstwom, jednocześnie zapewniając łatwą rozbudowę infrastruktury w miarę rozwoju firmy.

Niezawodność

MTDC zazwyczaj zapewniają własną obsługę techniczną, zajmującą się utrzymaniem infrastruktury i zapewnieniem najwyższej wydajności działania wszystkich funkcji w każdym momencie. Operatorzy MTDC podpisują z klientami umowy poziomu usług (ang. Service Level Agreements, SLA), w których określone są zobowiązania dotyczące działania infrastruktury oraz parametrów operacyjnych.  Operatorzy MTDC zazwyczaj oferują rozwiązania 2N, N+1, N oraz rozwiązania hybrydowe w zakresie redundancji zasilania, z wieloma punktami dostępu (ang. point of presence, POP) / punktami wejścia (ang. point of entrance, POE), a także wieloma dostawcami łączności metropolitalnej/WAN, zapewniającymi zapasową łączność, a tym samym większą niezawodność usług. To pozwala klientom zrównoważyć potrzeby w zakresie redundancji i niezawodności z możliwościami kosztowymi. Niektórzy klienci mogą potrzebować niższego poziomu niezawodności dla określonych zastosowań, np. w środowisku laboratoryjnym. MTDC zapewniają możliwość dostosowania wymagań niezawodności do szczegółowych wymagań klienta.

Oszczędności

Poprzez outsourcing usług centrum danych, zamiast budowania, hostingu, utrzymywania i rozwijania ich na własną rękę, klienci MTDC mogą poczynić istotne oszczędności w nakładach operacyjnych i kapitałowych.  Większość przedsiębiorstw nie zajmuje się budową i utrzymywaniem centrów danych. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza, nabyta w trakcie projektowania i budowy wielu centrów, pozwala operatorom MTDC na skuteczną optymalizację projektów i wydajności operacyjnej. Operatorzy MTDC nie tylko są w stanie budować centra danych taniej, ale także eksploatować je po niższych kosztach. Budowa tradycyjnego centrum danych zawsze jest poważną inwestycją dla przedsiębiorstwa. Operatorzy MTDC oferują możliwość zamiany nakładu kapitałowego na nakład operacyjny, wynajmując centrum danych klientowi. Umożliwiają także dalsze oszczędności dzięki usprawnieniu obsługi najemców lub amortyzacji aktywów. Zapewnienie bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorstwami, dostawcami, dostawcami treści i dostawcami usług w chmurze w ramach jednego obiektu eliminuje konieczność budowania połączeń metropolitalnych/WAN, które są obciążone opłatami za połączenia wewnątrzsieciowe (ang. backhauling) i przepustowość. MTDC oferują klientom możliwość rozbudowy usług w miarę rozwoju przedsiębiorstwa oraz uruchamianie aktywów w odpowiednim momencie. Większość umów najmu zawieranych jest na okres od 3 do 15 lat, pozwalając klientom na dynamiczne zarządzanie swoją działalnością, co z kolei nie jest możliwe w przypadku planowania i budowy tradycyjnego centrum danych, którego amortyzacja może trwać aż do 30 lat.

Obniżona latencja

Dzięki bezpośrednim połączeniom z usługodawcami, dostawcami treści i dostawcami usług w chmurze, traderami zajmującymi się handlem wysokich częstotliwości, transakcjami finansowymi oraz partnerami, którzy także znajdują się w MTDC, możliwe jest znaczne obniżenie latencji.

Bezpieczeństwo

MTDC oferują wiele poziomów zabezpieczeń przed zagrożeniami z zewnątrz, a także szybsze i dokładniejsze przywrócenie działania po dużych awariach. Pierwsza warstwa bezpieczeństwa znajduje się na punktach wejścia do obiektu lub kampusu, które zazwyczaj otoczone są wysokimi, stalowymi ogrodzeniami z bramkami i słupkami blokującymi ruch, oraz wyposażone w czytniki identyfikatorów i skanery biometryczne, a także strzeżone przez pracowników ochrony. Obiekty są zaprojektowane z myślą o ograniczeniu dostępności i dyskrecji.  Wnętrza obiektów są pilnowane przez strażników, mechanizmy ograniczenia dostępu oraz blokady fizyczne, mające spowolnić i ograniczyć możliwość wejścia do środka. Wstęp do wyznaczonych obszarów ma wyłącznie upoważniony personel. Kontrola dostępu odbywa się za pomocą czytników identyfikatorów lub skanerów biometrycznych. Ponadto, cały kampus jest stale monitorowany przez kamery i często patrolowany przez strażników.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w wyborze MTDC

Najlepsi dostawcy usług MTDC wspierają klientów na wszystkich etapach realizacji projektu, od oszacowania potrzeb przez migrację po eksploatację centrum danych. Operatorzy MTDC posiadają kluczowe kompetencje, pozwalające im na zrozumienie, realizację i przewyższenie oczekiwań klientów.

Wysokiej jakości, solidna infrastruktura mechaniczna, elektryczna i transportu danych, zapewniająca optymalne działanie i szybkie uruchomienie, pozwalając tym samym na dokonywanie szybkich i prostych zmian.

Zarządzanie warstwą fizyczną, uwzględniające zróżnicowane usługi najemców oraz zapewniające widoczność przedsiębiorstwa.

Skalowalność, pozwalająca na rozbudowę wydajności i funkcjonalności bez konieczności przenoszenia się do innego obiektu, dzięki której centrum danych będzie w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie ze strony rozwijającego swoją działalność klienta. Dotyczy to skalowalności przestrzeni, zasilania i przepustowości, a także obejmuje możliwość skalowania w dół w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania na publiczne usługi w chmurze obliczeniowej.

Bezpośredni dostęp do dostawców usług w chmurze i dostawców treści. Obecne i przyszłe centra danych są i pozostaną połączone z dostawcami treści oraz usług w chmurze na potrzeby wsparcia klientów  wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni dostęp do tych dostawców obniża latencję oraz koszty.

Usługa wewnętrznej sieci bezprzewodowej (ang. in-building wireless, IBW) dla najemców pracujących na miejscu, ponieważ obiekty centrów danych często są budowane z materiałów zbrojonych, które utrudniają pokrycie siecią IBW. Zasięg sygnału wszystkich operatorów telefonii komórkowej, zapewniający dostęp dla wszystkich najemców oraz umożliwiający utrzymanie wydajności i skuteczności pracy na miejscu.

Podczas projektowania infrastruktury kablowej dla MTDC, niezmiernie ważne jest zapewnienie możliwości skalowania infrastruktury w górę i w dół, oraz adaptacji do zmieniających się technologii. Infrastruktura kablowa musi być w stanie obsługiwać strategie oparte na wymianie bezpośredniej, usługach w chmurze, a także hybrydowe. Musi także zapewniać odpowiednią przestrzeń dla ułożenia okablowania w pionie i w poziomie, tak aby umożliwić łatwe przemieszczanie, dodawanie i zmienianie elementów centrum danych. Często pojawia się pokusa pełnego wykorzystania przestrzeni w szafach serwerowych i sterowniczych, bez uwzględniania miejsca na okablowanie. Takie podejście może pozwolić na ograniczenie wynajmowanej przestrzeni w szafach, ale jednocześnie zwiększa ryzyko przerw w pracy wskutek błędów obsługi. Ryzyko to można zmniejszyć dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu okablowania, wraz z zastosowaniem systemu zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą (ang. Automated Infrastructure Management, AIM).

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło